Zimná prestávka – čas na rekapituláciu prác na diele obnovy I.

Čo sa nám podarilo zreštaurovať v období marec – december 2021 a čo nás, do finálnej obnovy Sirotára s priľahlým kláštorom, v roku 2022 ešte čaká?

KOSTOL

Po dokončení výmeny strešnej krytiny severnej a južnej veže kostola, t. j. výmenou medi za prírodný tmavý kameň – bridlicu, bol na vežiach realizovaný systém ochrany pred bleskom, tzv. LPS a zároveň boli zreštaurované a osadené štítové kríže a makovice oboch veží kostola.

Nasledujúce obdobie sa Zhotoviteľ venoval reštaurovaniu fasád veží a čelnej fasády kostola. Po očistení sekundárnej omietky a odstránení nežiadúcich kovových prvkov nastal proces obnovy exteriérových prvkov architektonickej, štukovej výzdoby a omietkových vrstiev fasád. K pôvodnej projektovej dokumentácii reštaurovania fasád kostola sa pod záštitou odborného poradcu Krajského pamiatkového úradu v Žiline (ďalej ,,KPÚ,,), pridali k realizácii prác nasledujúce prvky: a) prinavrátenie mušlí v hlaviciach pilastrov čelnej fasády kostola, b) zafarbenie omietky dreveným uhlím na relatívne tmavú intenzitu a napokon c) riešenie príslušnej statiky a domodelovanie vrcholu presahujúceho štítu medzi vežami, tzv. tympanón s prinavrátením pôvodného monogramu jezuitov IHS.

Medzi prebiehajúce a zároveň finalizujúce práce na kostole patrí realizácia klampiarskych prvkov, montáž a sfunkčnenie vežových hodín, dokončenie reštaurovania exteriérovej sochy sv. Pavla, finalizácia statiky tympanónu a monogramu jezuitov, obnova okenných výplní fasád veží a čelnej fasády kostola a napokon montáž systému ochrany pred bleskom na zvyšku kostola. Po ukončení spomínaných prác bude nasledovať demontáž lešenia spolu s montážou novej iluminácie fasád veží a čelnej fasády kostola pod finančnou a realizačnou záštitou mesta Žilina.

KLÁŠTOR

Od augusta 2021 začal Zhotoviteľ realizovať ďalšie časti komplexnej obnovy, t. z. čelná fasáda kláštora, fasády vnútorného bloku kláštora, tzv. Rajský dvor a výmenu okenných výplní na celom objekte kláštora.

Reštaurovanie čelnej fasády kláštora sa nachádza vo finálnej etape. Na počiatku bola omietka očistená od sekundárnych prvkov, vyrovnaná a domodelovaná. Nasledovalo ručné opracovanie obnovených a miestami novovytvorených architektonických a štukových prvkov. Počas jesenného obdobia 2021 sa na tejto časti obnovy realizovala výmena nových okenných vyplní s externou povrchovou úpravou farebnosti, t. j. z bielej na modrú azúrovú farbu. Obnova čelnej fasády kláštora čaká na finálny povrchový náter, montáž klampiarskych prvkov, novú ilumináciu zo strany mesta Žilina a napokon reštaurovanie erbu a pamätnej tabule biskupa Vuruma.

Začiatkom jesene 2021 sa začali búracie a čistiace práce na fasádach vnútorného bloku kláštora, tzv. Rajského dvora. Pod odborným dohľadom KPÚ sa v tejto časti obnovy zistili nové skutočnosti, ktoré pozmenili náš pôvodný zámer. Ukázalo sa, že architektonické prvky spolu so štukovou výzdobou z 2. polovice 20. storočia bude vhodnejšie nahradiť kópiami objavenej historickej šambrány na všetkých okenných otvoroch tzv. Rajského dvora. Rovnako sa rozhodlo, že na prízemí nebude prinavrátená novodobá bosáž a namiesto korunnej rímsy budú osadené drevené dosky. Na ukončenie tejto časti obnovy chýba montáž klampiarskych prvkov a finálny povrchový náter omietok. 

Od septembra 2021 Zhotoviteľ započal realizáciu výmeny okenných výplní na celom objekte kláštora. Jedná sa o 67 kusov okien rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých dva okenné otvory budú úplne nové, a to v podlubí kláštora. Klasické kasňové okná s dvoma okennými krídlami vystriedali jednoduché s jedným okenným krídlom. V historických častiach budovy, t. j. čelná fasáda kláštora do námestia a vnútorný blok, tzv. Rajský dvor, sa jedná o dvojfarebné okná: zvnútra biele a zvonku modré azúrové, všetky zvyšné okná na kláštore budú len v bielej farbe, ako bolo tomu doteraz. Vo všetkých obývacích miestnostiach kláštora pribudli k oknám jednoduché vnútorné okenice bielej farby. Táto časť obnovy je takmer ukončená.

Po dokončení finálnych etáp fasád kostola a kláštora, na prelome jar – leto 2022, nás tento rok čakajú posledné dve časti komplexnej obnovy, t. j. podlubie kostola a kláštora spolu so vstupnými portálmi a zastrešenie vnútorného bloku kláštora, tzv. Rajského dvora. 

Copyright © Kapucini 2021