Reštaurovanie

STAV PRED OBNOVOU

Fasády kostola a kláštora boli zničené, ošarpané, poznačené zubom času, výkyvmi počasia a zanedbanou starostlivosťou. Samotná fasáda kostola má pomerne bohatú štukatérsku výzdobu, viaceré zaujímavé architektonické prvky a dve výrazné veže.

Je našou prioritou nielen skultúrniť pohľad na dominantu Mariánskeho námestia, ale aj zachrániť to, čo sa na tejto národnej kultúrnej pamiatke ešte zachrániť dá.

ČO S TÝM?

Na základe reštaurátorského výskumu, jeho výstupov a pod záštitou Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ako aj odborného projektanta, sme dospeli k dvom Projektovým dokumentáciám, ktoré obsahujú následné časti obnovy:

1. Reštaurovanie fasád kostola, kláštora a fasády malého štvorcového priestoru vo vnútri kláštora, tzv. Rajský dvor

2. Zastrešenie Rajského dvora a vytvorenie nového interiéru

NOVÉ CIELE

Počas prác v období od marca do septembra 2021 sa Kapucíni v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, Mestom Žilina a Žilinskou univerzitou rozhodli zrealizovať následné nové projekty:

1. Prinavrátenie monogramu jezuitov IHS na vrchol presahujúceho štítu medzi vežami

2. Osvetlenie fasád kostola a kláštora pod záštitou Mesta Žiliny a Žilinskej univerzity

NAŠE PRIORITY

Výmena strešnej krytiny na vežiach

Obnova a sfunkčnenie vežových hodín

Výmena okien v celom komplexe kláštora

ČASOVÁ OS PRÍPRAV A REALIZÁCIE

Začiatok reštaurátorského výskumu

Realizácia komplexnej dokumentácie: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie čelnej fasády kláštora jezuitov a Kostola Obrátenia sv. Pavla apoštola v Žiline

Ukončenie výskumu

Odovzdanie dokumentácie komplexného reštaurátorského výskumu

 

Krajský pamiatkový úrad

Na KPÚ v Žiline prebieha na základe predložených výskumov a návrhov na reštaurovanie fasád schvaľovací proces (dané písomné rozhodnutie KPÚ ZA oprávňuje investora uchádzať sa o dotáciu v rôznych grantových programoch)

Ochranná konštrukcia
Stavba chrániacej konštrukcie pred padajúcou omietkou na čelnej fasáde kostola z dôvodu havarijného stavu
Prvá žiadosť

Podaná žiadosť investora o nenávratný finančný príspevok (NFP) v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR pod názvom 1. Obnovme si svoj dom - podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy

Ďalšie žiadosti
Druhá a tretia podaná Žiadosť investora o NFP: v rámci Výzvy podporných grantov EHP a Nórska (Nórske fondy) a v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR
Počiatočné nezdary
Oznámenie Ministerstva klutúry SR o nepodporení podanej Žiadosti investora o NFP z marca 2019 a oznámenie vedúceho oddelenia správy grantov EHP a Nórska o nepodporení podanej Žiadosti investora o NFP zo začiatku novembra 2019
Konečne úspech
Oznámenie Ministerstva klutúry SR o podpore podanej Žiadosti investora o NFP z konca novembra 2019
Verejné obstarávanie

Príprava podkladov pre VO (verejná súťaž o zhotoviteľa diela), jeho priebeh, vyhlásenie víťaza a podpísanie zmlúv: s víťazným zhotoviteľom diela a s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie na obdobie december 2020 až december 2022

Dokumentačná príprava
Dokumentácia začiatku realizačných prác zhotoviteľa v spolupráci s investorom a v komunikácii so stavebným odborom mestského úradu v Žiline
Realizácia
Začiatok prác zhotoviteľa na diele reštaurovania kostola a kláštora jezuitov na Mariánskom námestí v Žiline

PRÍPRAVNÝ A REALIZAČNÝ TÍM

Akad. maliar Jozef Dorica
— autor reštaurátorského výskumu diela
Mgr. Vladimír Majtan – KPÚ ZA
— odborný pamiatkový radca diela
Ing. Arch. Ľubomír Zaymus
— autor projektovej dokumentácie diela
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., MBA.
— manažér diela
Ing. Martina Jacková
— autorizovaná stavebná cenárka diela
Mgr. Silvia Jančová
— verejné obstarávanie diela
Mgr. Ján Hrkút, PhD.
— poradca propagácie a využitia diela
brat Tomáš Fusko, OFMCap
— koordinátor za investora diela
PAMARCH, s.r.o., Nitra
— zhotoviteľ diela
Ing. Ján Kresan
— konateľ

Copyright © Kapucini 2023