Polročná rekapitulácia prác na diele obnovy II.

KOSTOL

Koncom marca 2022 sa po zimnej prestávke pokračovalo na obnove kostola, predovšetkým kompletnou výmenou medených klampiarskych prvkov za titánzinok a montáž ochranných ihlíc proti holubom. Kvôli objavenému poškodenému debneniu, v časti tzv. ,,sukňa,, kostola, sa realizácia klampiarskych prvkov predĺžila cca o dva mesiace. 

V spomínanom období boli dokončené, namontované a sfunkčnené vežové hodiny. Podľa projektovej dokumentácie z pôvodného zámeru sfunkčnenia dvoch kusov vežových hodín sa napokon zrealizovalo až šesť kusov. Proces rozhodovania v tejto záležitosti prebehol pod odbornou záštitou Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Na oboch vežiach kostola a jeho čelnej fasáde boli inštalované nové okenné výplne. Čo sa týka veží, jedná sa o lamelové drevené okenné výplne s farebnou povrchovou úpravou v sivom odtieni. Naopak, na čelnej fasáde boli nainštalované štyri eliptické okná s vitrážovým zasklením.

Ďalej sa v tomto období finalizovalo reštaurovanie exteriérovej sochy sv. Pavla a na záver sa inštalovala, po celom obvode výklenku, ochranná sieť proti holubom. Rovnako bola dokončená pätka na vrchole presahujúceho štítu medzi vežami, na ktorú bol osadený novovyrobený monogram jezuitov IHS, ktorý osobne požehnal provinciál jezuitov na Slovensku páter Šofranko.

Dokončila sa montáž systému ochrany pred bleskom, tzv. LPS na celom priečelí kostola. V tomto bode chýba samotné uzemnenie, ktoré bude realizované po demontáži zvyšného lešenia na kostole. 

Napokon, pod finančnou a realizačnou záštitou Mesta Žilina bola finalizovaná nová iluminácia fasád veží a čelnej fasády kostola.  

Predpokladaný termín uzatvorenia finálnej fázy reštaurovania čelnej fasády kostola, spojená s celkovou demontážou lešenia, je na prelome mesiacov júl-august 2022.

KLÁŠTOR

Zhotoviteľ od marca do júna 2022 pokračoval v realizácii nasledujúcich častí komplexnej obnovy, t. z. čelná fasáda kláštora, fasády vnútorného bloku kláštora, tzv. Rajský dvor a samotný projekt Zastrešenia Rajského dvora s vytvorením nového interiéru.

Reštaurovanie čelnej fasády kláštora sa nachádza vo finálnej etape. V tomto období bola realizovaná montáž klampiarskych prvkov, nanesený finálny povrchový náter a inštalovaná nová iluminácia zo strany Mesta Žilina. K úplnemu dokončeniu chýba zreštaurovanie erbu a pamätnej tabule biskupa Vuruma, na ktorých sa momentálne pracuje. Predpokladaný termín uzatvorenia finálnej fázy reštaurovania čelnej fasády kláštora je v mesiaci august 2022. 

Fasády vo vnútornom bloku kláštora tzv. Rajský dvor, po časť projektu Zastrešenie Rajského dvora, boli v období marec – jún 2022 dokončené. Práce spočívali vo finalizácii klampiarskych prvkov, nasledovalo podbitie strechy kláštora drevenými latami s povrchovou úpravou bielej farby a napokon bol nanesený finálny náter fasád Rajského dvora.

Na záver mesiaca marec 2022 sa nám podarilo, po dlhom a náročnom prehodnocovaní, zrealizovať montáž železných väzníkov pre projekt Zastrešenie Rajského dvora. Momentálne čakáme na dodávku hliníkovej konštrukcie s trojsklom, ktorá sa namontuje na spomínané väzníky. V rámci tejto časti obnovy sa nám podarilo zrealizovať výmenu a domodelovanie ostenia protipožiarných okien a dverí, v tejto etape zatiaľ len rámov bez zasklenia. Ďalej sme doriešili a zrealizovali otázku vzduchotechniky, resp. odvetrania ,,pivničného,, priestoru pod Rajským dvorom. Napokon sa vykonali prípravné práce na montáž podlahového vykurovania a elektroinštalácie Rajského dvora, resp. novovytvoreného interiéru.

Koncom apríla 2022 Zhotoviteľ začal realizovať poslednú časť komplexnej obnovy, tzv. podlubia pod kostolom a kláštorom spolu so vstupnými portálmi. K pôvodnej projektovej dokumentácii reštaurovania podlubia sa pod záštitou odborného poradcu KPÚ prehodnotil zámer dvoch novovytvorených okenných výplní v tejto časti objektu kláštora. Z pôvodných dvoch kusov okenných výplní sme sa napokon rozhodli realizovať len jeden z nich, nakoľko exteriérové a interiérové ,,laubne,, v konkrétnom bode nie sú v symetrickom súlade. Projekt obnovy podlubia sa momentálne nachádza vo fáze čistenia sekundárnej omietky na strope a stenách podlubia, ako aj odstraňovania nežiadúcej starej a nefunkčnej elektroinštalácie.

Copyright © Kapucini 2021