Polročná rekapitulácia prác na diele obnovy III.

KOSTOL

Po dokončení klampiarskych prác, čistenia fasády od stavebnej nečistoty a dotierania niektorých detailov, dňa 27.07. 2022, bolo demontované zvyšné lešenie z čelnej fasády kostola. Týmto úkonom bola obnova tejto časti projektu úspešne ukončená. Rovnako tak, pod finančnou i realizačnou záštitou Mesta Žilina, bola dokončená iluminácia čelnej fasády kostola a oboch veží. Po finalizácii iluminácie čelnej fasády kláštora sa dňa 23.09. 2022 uskutočnila akcia pre verejnosť pod názvom Rozsvietenie Sirotára, pri ktorej sa odprezentovali aj obnovené fasády oboch objektov.

KLÁŠTOR

Zhotoviteľ od júla do decembra 2022 pokračoval v realizácii nasledujúcich častí komplexnej obnovy: t. z. čelná fasáda kláštora, fasády vnútorného bloku kláštora, tzv. Rajský dvor, samotný projekt Zastrešenia Rajského dvora s vytvorením nového interiéru a reštaurovanie tzv. podlubia kostola a kláštora.

Reštaurovanie čelnej fasády kláštora sme ukončili demontážou lešenia dňa 08.08. 2022, čomu bezprostredne predchádzalo dokončenie systému ochrany pred bleskom, výmena zvodov, čistenie fasády a dotieranie niektorých detailov. K úplnému dokončeniu chýbala realizácia reštaurovania erbu biskupa Jozefa Vuruma, nakoľko bolo potrebné po očistení sekundárnych vrstiev zahájiť rozsiahlu štúdiu o farebnosti daného erbu. Napokon sa nám v mesiaci október 2022 podarilo dokončiť reštaurovanie erbu, a tak úspešne ukončiť ďalšiu časť komplexnej obnovy, t. j. čelnej fasády kláštora.

Práce na fasádach vo vnútornom bloku kláštora, tzv. Rajský dvor, boli v období marec – jún 2022 úspešne ukončené. Nasledovalo len čistenie fasád, dotieranie niektorých detailov a demontáž lešenia, ktorá sa uskutočnila dňa 25.07. 2022.

Projekt Zastrešenia Rajského dvora s vytvorením nového interiéru v období júl – december 2022 pokračoval predovšetkým prácami na samotnom zastrešení priestoru, t. j. montážou hliníkovej konštrukcie s trojsklom, ktorá bola ukotvená na železné väzníky inštalované v predchádzajúcom období. Skôr však, ako sa inštalovali sklenené tabule na hliníkovú konštrukciu, sme sa niekoľko mesiacov venovali tzv. debneniu, resp. kapotovaniu spomínanej hliníkovej konštrukcie. Jednalo sa o klampiarske práce za použitia rovnakého materiálu, ako na celom zvyšnom objekte, t. j. titánzinku. Čo sa týka zastrešeného interiéru tzv. Rajského dvora podarilo sa nám v tomto období realizovať výkopové práce podlahy, zavedenie zdravotechniky spolu s riešením poklopu v podlahe, dokončenie vzduchotechniky resp. odvetrávanie pivničného priestoru pod novým interiérom, výmena ,,hlukovo-izolačných,, zvodov, montáž kabeláže novej elektroinštalácie vedenej v podlahe a realizácia podlahy v nasledujúcich etapách: uzavretie starých pivničných otvorov, vrstva betónu, izolačný poter, viacvrstvová izolácia styrodurom, montáž podlahového vykurovania a finálny poter podlahy. Do ukončenia tejto časti obnovy nám chýba realizácia omietok nového interiéru s finálnym náterom, zasklenie okien a dverí protipožiarnym sklom do už namontovaných hliníkových rámov, uloženie dlažby z prírodného kameňa a napokon dokončenie elektroinštalácie, t. z. montáž vypínačov, zásuviek, bezpečnostných únikových svietidiel a rampy s bežnými svietidlami. 

Reštaurovanie tzv. podlubia kostola a kláštora so vstupnými portálmi a schodmi pokračovalo v danom období dokončením odstraňovania sekundárnej omietky, demontážou nefunkčnej a starej elektroinštalácie, finalizáciou iluminácie podlubia pod finančnou a realizačnou záštitou Mesta Žilina, nasledovalo vysekanie nového otvoru pre okennú výplň s mrežami a domodelovanie ostenia kamennou replikou, reštaurovanie supraporty a zlátenie nápisu IHS na supraporte nad vchodom kláštora, domodelovanie a farbenie vstupných portálov a schodov objektu kostola. V neposlednom rade vyspravenie a domodelovanie novej omietky v celom podlubí a započatie finálneho náteru podlubia v bielej farbe. Do ukončenia tejto časti obnovy nám chýba montáž novej okennej výplne s mrežami, osadenie zreštaurovanej supraporty, finálny náter podlubia, inštalovanie nových madiel do oboch vstupov kostola, uzemnenie systému ochrany pred bleskom kostola a kláštora.

PRÁCE NAVYŠE

Pridávame aj informáciu o stavbených a reštaurátorských prácach naviac, resp. o prebiehajúcich prácach mimo pôvodného projektu obnovy. Tieto práce úzko súvisia s neukončením novovytvoreného interiéru v Rajskom dvore a podlubí kostola a kláštora, ktoré sú spomenuté vyššie, nakoľko technicky na seba nadväzujú. Pod záštitou odborného poradcu Krajského pamiatkového úradu v Žiline sa investor spolu so Zhotoviteľom rozhodli pre dôslednejšie reštaurovanie NKP Kláštor jezuitov v Žiline.

Medzi práce navyše patrí: zreštaurovanie existujúcich interiérových chodieb okolo celého obvodu Rajského dvora a riešenie spôsobu vykurovania chodieb, zreštaurovanie a inštalácia podlahového vykurovania miestnosti v blízkosti Rajského dvora, zavedenie novej elektroinštalácie na chodbách a spomínanej miestnosti, výroba nových dverí a domodelovanie vstupných portálov v podlubí kostola a kláštora.

Copyright © Kapucini 2021