... viac ako 20 rokov rekonštrukčných prác v Sirotári

Rehoľa menších bratov kapucínov pôsobí v Žiline od roku 1990. Za tento čas sa Kostol Obrátenia sv. Pavla, známy ako sirotársky, spolu s kláštorom stali centrom stretnutí. Veriaci ľudia tu nachádzajú odpočinok a priateľské prijatie zo strany bratov. Zároveň je priestorom pre modlitbu a spoločné stretávanie v kresťanských spoločenstvách.

Kostol a priľahlé budovy majú obrovský potenciál využitia, vyžadujú si však veľké finančné investície. Bratia kapucíni si ako noví správcovia plne uvedomovali potrebu obnovy a rekonštrukcie týchto priestorov.
Rekonštrukčné práce sa začali realizovať „zozadu“, z Jezuitskej ulice, konkrétne v časti Fidelio. Prvotná investícia pokryla náklady na rekonštrukciu kúrenia. Dovtedy sa tu využívali neefektívne elektrické pece. Renovácia pokračovala systematicky prerobením elektriny, výmenou okien a strhnutím starej omietky. Postupne boli obnovené sociálne zariadenia, kuchynka na prízemí, opravili sa dvere a okná. Rekonštrukcia Fidelia bola ukončená v roku 1995, avšak naďalej si vyžadovala rôzne úpravy a s tým spojené finančné náklady. V roku 1995 sa začali realizovať ďalšie opravy budov kláštora a to z Mariánskeho námestia - tzv. 1. etapa rekonštrukčných prác. V roku 1997 došlo k finančne náročnej výmene starej podlahovej krytiny v interiéri kostola spojenej so zavedením podlahového kúrenia. Následnosť rekonštrukčných prác bola zachovaná aj v ďalšom období.
V roku 1998 sa pokračovalo v obnovovacích prácach na dvoch kláštorných budovách. Bratia kapucíni si niektoré pracovné činnosti, ako napr. búracie a murárske práce, zabezpečili svojpomocne, prípadne s výpomocou niekoľkých robotníkov. Zložitejšie zásahy v oblasti elektriny a kúrenia vykonávali špecializované firmy. Po ukončení 1. etapy v roku 1998 sa začal pripravovať projekt na rekonštrukciu tzv. „novej budovy“ kláštora označenej ako 2. etapa rekonštrukčných prác. V tom čase bola táto budova v miestnom bulletine vyhlásená za najškaredšiu budovu mesta Žiliny. Objekt bol v dezolátnom stave. Steny sa rozpadávali a hrozilo ich zrútenie. V tomto čase neexistoval z Jezuitskej ulice žiadny vchod do kláštorného komplexu. Ten bol vybudovaný až po obnove objektu. Celý rekonštrukčný zásah si vyžadoval obrovské finančné prostriedky. Použité boli na demolačné práce, vývoz sutiny, znovuvybudovanie a znovunapojenie inžinierskych sietí a ich prepojenie s ostatnými budovami kláštora, pribudovanie podkrovnej časti, ako aj izolačné práce. Tieto priestory boli teda kompletne znovuvybudované, pomenovanie „nová budova“ je teda opodstatnené. Kolaudáciou prešiel objekt na prelome rokov 1999 a 2000. Rok 2000 bol významným jubileom, preto sa bratia kapucíni rozhodli prerušiť výraznejšie zásahy do kláštorných budov.
Po jubilejnom roku sa pokračovalo v realizácii projektových prác opravy interiéru i exteriéru kostola a priľahlých budov. Išlo o nevyhnutné zamedzenie prenikania vlhkosti do múrov niektorých priestorov (osmóza). Dovtedy boli zásahy na obmedzenie vlhkosti vykonané na nádvorí a v pivniciach (zabezpečenie vetrania pivníc a snaha zabrániť tvorbe a šíreniu plesní). V súčasnosti prebiehajú rokovania s odborníkmi a s Pamiatkovým úradom, nakoľko ide o historické budovy. Nie je možné použiť bežné materiály a aj postup vykonaných prác musí rešpektovať ochranu historických budov. Doposiaľ posledná rekonštrukcia začala prebiehať v jeseni 2013. Obnovovaná je strecha nad štvorcovou budovou kláštora viditeľnou z Mariánskeho námestia. Všetky práce a rekonštrukčné zásahy sú mimoriadne náročné na finančné prostriedky, a preto sa usilujeme aktívne hľadať väčších sponzorov, ktorí by renovačné práce na tejto kultúrnej a historickej dominante Žiliny dokázali finančne podporiť.
 • Kostol Obrátenia sv. Pavla s kláštorným komplexom predstavujú najvýznamnejšie objekty Mariánskeho námestia, boli postavené rehoľou jezuitov.
 • Príchod jezuitov sa datuje okolo roku 1645, dokončenie kláštora a kostola o sto rokov neskôr.
 • Výška kostolných veží dosahuje 32 metrov.
 • Hlavný oltár v interiéri kostola je v barokovom štýle z polovice 18. storočia.
 • Ústredný obraz svätého Pavla apoštola umiestnený v kostole pochádza od významného slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa (1817 – 1883).
 • V kostole sa nachádza jediný súbor diel od významného maliara Jána Ignáca Cimbala (1722 – 1795).
 • Rezidencia postavená spolu s kostolom má tri časti - hlavný štvorkrídlový objekt okolo Rajského dvora, spojovacie krídlo a zadné krídlo bývalej sýpky, a to v troch podlažiach.
 • V roku 1833 tu bol zriadený sirotinec Nitrianskeho biskupstva (odtiaľ názov Sirotár).
 • Počas druhej svetovej vojny bolo v podzemných priestoroch kláštora ukrytých a zachránených niekoľko židovských detí.
 • V roku 1950 budovu vyvlastnil štát, v súčasnosti opäť patrí Katolíckej cirkvi.

Kostol Obrátenia sv. Pavla

Jedinečný neskorobarokový objekt rímskokatolíckeho Kostola Obrátenia sv. Pavla apoštola a kláštora, ľudovo nazývaného Sirotár, vybudovala rehoľa jezuitov, ktorá si v roku 1686 v Žiline založila rádovú rezidenciu. Výstavba komplexu budov jezuitskej rezidencie a kostola sa začala pred rokom 1743 na mieste pôvodných goticko – renesančných meštianskych domov, ktoré jezuiti v rokoch 1687 – 1743 postupne odkúpili.

Sirotinec

V každej historickej etape ľudstva existovali skupiny alebo jednotlivci, ktorí sa nemohli o seba postarať sami. Medzi tie najbezmocnejšie bytosti patrili odjakživa deti. Rímskokatolícky sirotinec v Žiline bol inštitúciou, ktorá už v čase svojho vzniku bola veľmi nadčasová a moderná. Dovolíme si tvrdiť, že v porovnaní so životom detí z chudobných mnohopočetných rodín v tej dobe, mali siroty umiestnené v tomto ústave oveľa lepší život.

Zachránené židovské deti

Utrpenie ľudí počas druhej svetovej vojny neobišlo ani Žilinu. Najviac však postihlo židovské obyvateľstvo, ktoré bolo vyvážané v transportoch smrti do nacistických vyhladzovacích táborov. Podľa vyjadrenia Pavla Frankla, predsedu Židovskej náboženskej obce v Žiline, bolo zo žilinského koncentračného strediska vyvezených viac ako 18500 židov z rôznych oblastí Slovenska. Z takmer 3000 žilinských Židov, ktorí žili v meste na začiatku vojny prežilo menej ako 700 ľudí.

Podzemie

Mesto Žilina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o území dnešného mesta pochádza z roku 1208 a je známa pod menom „Terra de Selinan“. No prvá zmienka o Žiline ako o meste je až z roku 1312. Pôvodné meštianske pivnice, ktoré sa nachádzajú pod Sirotárom, pochádzajú z 15. storočia. Prvýkrát však boli sprístupnené verejnosti až v roku 2007. Prvý archeologický výskum sa konal v roku 1966.

 • My bratia kapucíni sme rehoľným rádom v Katolíckej cirkvi.
 • Sme spoločenstvo bratov, ktorí žijú zasvätení sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti podľa spôsobu sv. Františka z Assisi.
 • Prvý dom kapucínov na území Slovenska bol založený v roku 1674 v Pezinku, neskôr aj v Bratislave a Holíči.
 • V roku 1950 boli bratia násilne internovaní a ich oficiálne pôsobenie bolo znemožnené.
 • V Žiline pôsobíme od roku 1990, kedy sme dostali súhlas na užívanie Kostola Obrátenia sv. Pavla – Sirotára.
 • Aktuálne informácie o súčasnom pôsobení nájdete tu: www.kapucini.sk/zilina

Naše pôsobenie v Žiline

Rehoľa menších bratov kapucínov pôsobí v Žiline od r. 1990. Vtedajší diecézny biskup Ján Chryzostom dal súhlas aj na užívanie Kostola Obrátenia sv. Pavla – Sirotára. Bratia sa nasťahovali do priestorov, ktorých posledným užívateľom bola Považská Galéria, ale to až po zdĺhavom procese, nakoľko galéria objekt odmietla vydať do užívania pôvodnému vlastníkovi – Katolíckej cirkvi.

Kapucíni na Slovensku

Kto sme? My, bratia kapucíni, sme rehoľným rádom v katolíckej Cirkvi, ktorý pôsobí na celom svete. Sme spoločenstvom bratov, ktorí sú zasvätení sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, aby takto žili podľa spôsobu sv. Františka z Assisi. Mnohí naši bratia sú kňazmi.

 • Kapucíni sú rehoľnou komunitou, ktorá je v Žiline známa množstvom aktivít pre širokú veriacu i neveriacu verejnosť.
 • Funguje tu pravidelná duchovná služba na rôznych úrovniach, konajú sa tu viaceré kultúrno - spoločenské akcie a podujatia.
 • V kapucínskom pastoračnom centre Fidelio sa stretávajú mnohé skupiny a spoločenstvá.
 • Časť priestorov je využívaná ako nočný stacionár pre ženy v núdzi.
 • Pivnice pod Sirotárom lákajú mnoho návštevníkov na prehliadku aj na divadelné predstavenia z histórie Žiliny.
 • Dvere Sirotára kapucíni denne otvárajú pre každého človeka bez výnimky.

Pastoračné centrum Fidelio

Pastoračné centrum Fidelio slúži v súčasnosti na rôznorodé aktivity. Počas celého týždňa sa v jeho priestoroch stretávajú rôzne spoločenstvá, ako neokatechumenátne, terciárske, oáza a pod. Na svoje aktivity využívajú dve miestnosti na prízemí (jedáleň a spoločenskú miestnosť).

Ženský stacionár

Bratia kapucíni poskytujú priestory, kde Sestry Panny Márie útechy MC (Španielske sestry) v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina prevádzkujú nocľaháreň pre ženy v núdzi. Nocľaháreň v priestoroch kláštora je otvorená od októbra 2011, kedy bola presťahovaná z nevyhovujúcich priestorov pri žilinskej tržnici. V súčasnosti sa tejto službe venujú dve sestry, jedna charitatívna pracovníčka a dve dobrovoľníčky.

Divadlo v pivnici

V roku 2013 sa do Pivníc pod Sirotárom "nasťahovalo" divadlo. Mladí talentovaní ľudia začali oživovať históriu Žiliny v nezvyčajnom umeleckom prevedení. Sirotárske pivnice sú prostredím, ktoré pre umelecký výraz ponúka vynikajúce podmienky. Divadelné predstavenia sú k dispozícii aj pre verejnosť. Z pivníc sa stalo dejisko ojedinelej aktivity, v rámci ktorej sa spojila história mesta Žilina s umením v divadelno-hudobnom predstavení pod názvom „Žilina v minulosti“.

Františkánske piatky

Od jesene roku 2013 pre všetkých záujemcov nielen o život kapucínov v Žiline, ale najmä o odkaz veľkého svätca, sv. Františka z Assisi, v Sirotári organizujeme tzv. Františkánske piatky. V podstate sú to katechézy určené pre širokú verejnosť i pre úzko vyprofilovaných ľudí, ktorí sa chcú niečo dozvedieť zo života tejto osobnosti alebo duchovne načerpať.