...v tomto projekte chceme prepojiť jeho kultúrne bohatstvo a duchovný rozmer s potrebami súčasnosti. Za fasádou dvojvežového kostola na jedinečnom námestí je ukryté bohatstvo – gotické pivnice, zbierka umeleckých artefaktov... Chceme jej vrátiť majestátnosť, pivnice sprístupniť nielen príležitostne, umelecké diela zreštaurovať a pritiahnuť na ne zaslúženú pozornosť. Pre spoločenský rozvoj je ako stvorené malé štvorcové námestie vo vnútri Sirotára – Rajský dvor. Má potenciál stať sa miestom stretnutí, zdieľania, či štúdia... Chceme tu vytvoriť priestor, ktorý bude spoločenským prínosom pre širokú verejnosť. Duchovný rozvoj sa v sirotárskom kostole buduje od jeho prvopočiatku. Na formovanie človeka vplýva prostredie, preto nám nie je ľahostajné, že jeho interiér stráca na svojej výpovednej sile. Naším cieľom je navrátiť to, čo ubral čas, prach a nesprávne zaobchádzanie, s ohľadom na pôvodný zámer Jezuitov.

Celá rekonštrukcia objektu Sirotára je pripravovaná vo viacerých etapách.Tu nájdete detailnejší popis.
 1. etapa - Prípravné práce, projektová dokumentácia, historické, reštaurátorské, architektonické výskumy, konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, vybavovanie povolení a vyjadrení.
 2. etapa - Vysušovanie laubní, odstránenie cementových soklov, úprava povrchu.
 3. etapa - Oprava fasády kostola a veží, nové oplechovanie, zábrany proti holubom.
 4. etapa - Oprava fasády kláštora, nové oplechovanie, zábrany proti holubom.
 5. etapa - Oprava fasády v Rajskom dvore, nové oplechovanie, prestrešenie.
 6. etapa - Interiér kostola.
Samostatné projekty
 1. Reštaurovanie sochy sv. Pavla Socha sa nachádza na fasáde Sirotára. Ide o terakotovú sochu, ktorá dotvára dominantu.
 2. Reštaurovanie krížov na vežiach Očistenie a zlátenie krížov.
 3. Reštaurovanie kovovej pamätnej tabule Pamätná tabuľa sa nachádza na fasáde kláštora.
 4. Výmena okien na kostole
 • Fasáda sirotárskeho kostola je súčasťou najkrajšieho námestia Žiliny s jedinečným charakterom v rámci celého Slovenska.
 • Napriek rozsiahlej rekonštrukcii Mariánskeho námestia počas posledných dvoch desaťročí len na Sirotár akosi ešte neprišiel rad.
 • Posledná rekonštrukcia fasády bola realizovaná ešte pred takmer 70 rokmi, čo znamená dezolátny stav štukovej výzdoby, sôch, schodov, oboch veží...
 • Vráťme Sirotáru jeho tvár a dôstojnosť – nielen pre vysokú hodnotu samotného objektu, ale aj tých, ktorí prechádzajú po námestí s pohľadom na ošarpanú dominantu.
 • Vážime si naše mesto, jeho históriu, umenie a kultúru – chceme, aby Sirotár pôsobil dôstojne a zapadol do zrekonštruovaného okolia.
Rekonštrukcia fasády
Prvým nevyhnutným krokom pre obnovu je vysušenie múrov laubní a spodnej časti objektu. Bez tohto zásahu by sa fasáda veľmi rýchlo opäť dostala do takého stavu, v akom je teraz. Druhý krok spočíva v odstránení vrstvy omietky nanesenej rôznymi opravami od roku 1754 a to až do jej základu – prvej vrstvy. Následne bude spevnené murivo a nastane fáza nanášania omietky. Keďže z pamiatkarskeho hľadiska je dôležité, aby bol použitý materiál najbližší tomu pôvodnému, budeme raziť technológiu vápenno – trassových omietok. Táto fáza bude finančne najnáročnejšia, odhadované sú stovky tisíc eur. Ďalšou výzvou bude štukatérska výzdoba fasády, ktorá predstavuje 165 m2. Jemnosť jej prvkov si je možné všimnúť pri detailnom pohľade. Konečné práce budú súvisieť s farebnou úpravou. Na základe historického a stavebného prieskumu dnes vieme s istotou, že majestátnosť dominanty Sirotára zvýrazňovali kombinácie bielej a šedej farby. Fasáda a nové oplechovanie bude chránené zábranami od bezprostredných náletov vtáctva. V spolupráci s mestom Žilina by tu malo byť nainštalované nové osvetlenie, aby sa vynovená fasáda vynímala aj v noci. Pre Podrobnejšie informácie a kalkuláciu k reštaurovaniu fasády si môžete prečítať tu

Historický prieskum

Pod gesciou Krajského pamiatkového úradu v Žiline zabezpečili bratia kapucíni v závere roku 2013 a začiatkom roku 2014 realizáciu komplexného reštaurátorského výskumu oboch fasád. Reštaurátorský výskum potvrdil havarijnú situáciu niektorých častí muriva a štukových častí výzdoby na fasáde priečelia a vežiach kostola. Množstvo vzácnych architektonických detailov už zaniklo. Reštaurátorský výskum priniesol aj nové objavy a poznania z obdobia vzniku kostola.

 • Využitie tohto priestoru spočíva v prepojení spoločenského života s duchovným rozmerom Sirotára.
 • Rajský dvor je pomenovanie pre malé štvorcové námestie vo vnútri Sirotára, ukryté pred ruchom námestia.
 • Po obnove tohto priestoru si tu budete môcť dopriať chvíle oddychu, relaxu, či stretnutia v príjemnom prostredí kaviarne s pripojením na internet, detským kútikom, ako aj možnosťou zahrať si spoločenské hry.
 • Súčasťou tohto komplexu by mali byť aj zmrzlináreň, kníhkupectvo spolu s knižnicou, kde si bude možné knihy nielen kúpiť, ale aj prečítať priamo na mieste.
 • Priestory by sme chceli využívať aj na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako: diskusie na aktuálne témy s ľuďmi z rôznych oblastí duchovného, spoločenského či kultúrneho života, koncerty, prezentácie, výstavy.
 • Z týchto priestorov sa prechádza aj do stále známejších pivníc.
Rekonštrukcia Rajského dvora

Aj pri tejto obnove bude použitý rovnaký postup ako pri rekonštrukcii fasády kostola a kláštora. Zariadenie na vysušovanie muriva už zabezpečuje odklon vlhkosti. Odstránenie vrstiev až po základnú, oprava štukovej výzdoby, oplechovanie a vymaľovanie. Pri dostatočnom obnose finančných prostriedkov aj výmena okien. Zámerom bude, aby tento priestor získal svoju pôvodnú svetlosť, ktorú chceme dosiahnuť bielou farbou. Nakoľko ide o pomerne malé nádvorie, zámer je zastrešiť ho sklom a vytvoriť tak jedinečný priestor pre spoločenské využitie. V pláne je tiež vybudovanie sociálnych zariadení. Veríme, že týmto priestorom získajú Žilinčania atraktívne miesto s jedinečnou atmosférou.

 • Kostol Obrátenia sv. Pavla – sirotársky kostol - miesto stretávania, kultúrna a historická pamiatka, vzácny, krásny, dominantný, ale aj schátraný a ošarpaný.
 • Pre každého návštevníka ponúka priestor na stíšenie, pokoj a modlitbu. Denne sa tu konajú sväté omše, vysluhujú sviatosti krstu i manželstva, konajú posledné rozlúčky so zosnulými. Spovedná služba je k dispozícii denne – večer i ráno.
 • Duchovnou službou chceme vyjsť v ústrety každému v jeho individuálnej životnej situácii a to bez akéhokoľvek rozdielu.
 • Každý piatok večer po svätej omši ste pozvaní na tzv. Františkánsky piatok – prednášku s diskusiou zameranou na odkaz a život sv. Františka z Assisi.
 • Kostol je tiež často objektom záujmu turistov. Mimo „kostolných“ aktivít sú bratia kapucíni veriacim i neveriacim k dispozícii podľa určených hodín. Do kláštora, kostola, či pivníc je možné dostať sa aj cez vrátnicu z Jezuitskej ulice, často aj bez ohlásenia vopred.
 • Viac informácií o rozpise svätých omší a ďalších aktivitách v rámci kostola sa môžete dočítať tu: www.kapucini.sk/zilina.